Trái cây mỗi ngày

320,000VNĐ
Hết hàng
60,000VNĐ
150,000VNĐ
150,000VNĐ
300,000VNĐ
180,000VNĐ
-33%
45,000VNĐ 30,000VNĐ
150,000VNĐ
Hết hàng
60,000VNĐ
150,000VNĐ
Hết hàng
59,000VNĐ
50,000VNĐ
150,000VNĐ
150,000VNĐ
-33%
45,000VNĐ 30,000VNĐ
320,000VNĐ
320,000VNĐ
50,000VNĐ
65,000VNĐ
Hết hàng
60,000VNĐ
150,000VNĐ
290,000VNĐ

Trái cây mỗi ngày

180,000VNĐ
290,000VNĐ
150,000VNĐ
150,000VNĐ
150,000VNĐ
Hết hàng
59,000VNĐ
460,000VNĐ
290,000VNĐ
150,000VNĐ
Hết hàng
59,000VNĐ
150,000VNĐ
300,000VNĐ
Hết hàng
59,000VNĐ
-33%
45,000VNĐ 30,000VNĐ
150,000VNĐ
180,000VNĐ
150,000VNĐ

Rau tươi mới

300,000VNĐ
150,000VNĐ
290,000VNĐ
Hết hàng
59,000VNĐ
65,000VNĐ
460,000VNĐ
Hết hàng
59,000VNĐ
150,000VNĐ
-33%
45,000VNĐ 30,000VNĐ
65,000VNĐ
150,000VNĐ
50,000VNĐ
400,000VNĐ
Hết hàng
60,000VNĐ
460,000VNĐ
320,000VNĐ
150,000VNĐ
65,000VNĐ
Hết hàng
60,000VNĐ
150,000VNĐ
-33%
45,000VNĐ 30,000VNĐ
150,000VNĐ
460,000VNĐ
150,000VNĐ
400,000VNĐ

thực phẩm khô

Hết hàng
59,000VNĐ
65,000VNĐ
150,000VNĐ
150,000VNĐ
150,000VNĐ
400,000VNĐ
150,000VNĐ
-33%
45,000VNĐ 30,000VNĐ
300,000VNĐ
180,000VNĐ
150,000VNĐ
290,000VNĐ
460,000VNĐ
-33%
45,000VNĐ 30,000VNĐ
320,000VNĐ
400,000VNĐ
190,000VNĐ
180,000VNĐ
290,000VNĐ

thực phẩm khô

65,000VNĐ
190,000VNĐ
400,000VNĐ
Hết hàng
60,000VNĐ
150,000VNĐ
-33%
45,000VNĐ 30,000VNĐ
Hết hàng
59,000VNĐ
150,000VNĐ
150,000VNĐ
150,000VNĐ
320,000VNĐ
300,000VNĐ
290,000VNĐ
65,000VNĐ
50,000VNĐ
150,000VNĐ
Hết hàng
59,000VNĐ
150,000VNĐ
460,000VNĐ
150,000VNĐ
-33%
45,000VNĐ 30,000VNĐ
320,000VNĐ
65,000VNĐ
190,000VNĐ

phản hồi khách hàng

Phản hồi của những khách hàng đã và đang sử dụng sản
phẩm trong suốt những năm qua

Người mẫu - Ngọc Trinh

Là một người khá kỹ tính, tôi luôn luôn lựa chọn những thực phẩm sạch nhất. Và đây là nơi tôi đặt trọng niềm tin

Diễn viên - Phương Trinh

Là một người khá kỹ tính, tôi luôn luôn lựa chọn những thực phẩm sạch nhất. Và đây là nơi tôi đặt trọng niềm tin

Ca sĩ - Hoàng Yến

Là một người khá kỹ tính, tôi luôn luôn lựa chọn những thực phẩm sạch nhất. Và đây là nơi tôi đặt trọng niềm tin

Người mẫu - Ngọc Trinh

Là một người khá kỹ tính, tôi luôn luôn lựa chọn những thực phẩm sạch nhất. Và đây là nơi tôi đặt trọng niềm tin

Diễn viên - Phương Trinh

Là một người khá kỹ tính, tôi luôn luôn lựa chọn những thực phẩm sạch nhất. Và đây là nơi tôi đặt trọng niềm tin

Ca sĩ - Hoàng Yến

Là một người khá kỹ tính, tôi luôn luôn lựa chọn những thực phẩm sạch nhất. Và đây là nơi tôi đặt trọng niềm tin